Trafikpolicy

Trafiksäkerhetspolicy för KJ-buss ab.

Alla som är anställda i företaget ska genom sitt arbete och genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar och bidra till att förverkliga ”nollvisionen”. Genom att respektera gällande trafikregler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare arbetsmiljö och yttre trafikmiljö.

Detta uppnås genom att:
Fordonen skall vara i trafiksäkert skick. Fordonets utrustning skall vara funktionsduglig och trafiksäker.
Egenkontroll av fordon, utrustning och nödvändigt underhåll utförs regelbundet av förare och fordonsansvarig.
Förare i alla sammanhang anpassar hastigheten efter rådande förhållanden och hastighetsbegränsningar.
Lagar och regler ska efterlevas såväl avseende vägbelastning som framförande.
Alla inom företaget ska vara alkohol och drogfria under arbetstid.
Alla bussar ska vara försedda med alkolås.
Drivmedel skall vara av miljöklass 1 eller bättre.
Vintertid är fordonen försedda med vinterdäck.
Bilbälte ska alltid användas. Förare skall upplysa om att bälte ska användas.
Under körning använder vi mobiltelefoner med handsfree och samtalen begränsas till korta tjänstesamtal om det kan ske på ett trafiksäkert sätt.
Allvarliga tillbud och olyckor ska omgående inrapporteras till arbetsgivare.
Förare inom företaget lämplighets bedöms genom utdrag ur polis/brotts register samt personlig bedömning.

Vår trafiksäkerhetspolicy ska vara ett levande dokument som följs upp regelbundet och den ska vara förstådd bland våra medarbetare, förare och kunder/resenärer.

Ansvar:
VD eller motsvarande är huvudansvarig för företagets trafiksäkerhetsarbete.
Delansvariga är personalen inom företaget