Gotland 16/8, 4 dagar
Läs mer

Trafikpolicy

Trafiksäkerhetspolicy för KJ-buss ab.

Alla som är anställda i företaget ska genom sitt arbete och genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar och bidra till att förverkliga ”nollvisionen”. Genom att respektera gällande trafikregler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare arbetsmiljö och yttre trafikmiljö.

Detta uppnås genom att:

 • Fordonen skall vara i trafiksäkert skick. Fordonets utrustning skall vara funktionsduglig och trafiksäker.

 • Egenkontroll av fordon, utrustning och nödvändigt underhåll utförs regelbundet av förare och fordonsansvarig.

 • Förare i alla sammanhang anpassar hastigheten efter rådande förhållanden och hastighetsbegränsningar.

 • Lagar och regler ska efterlevas såväl avseende vägbelastning som framförande.

 • Alla inom företaget ska vara alkohol och drogfria under arbetstid.

 • Alla bussar ska vara försedda med alkolås.

 • Drivmedel skall vara av miljöklass 1 eller bättre.

 • Vintertid är fordonen försedda med vinterdäck.

 • Bilbälte ska alltid användas. Förare skall upplysa om att bälte ska användas.

 • Under körning använder vi mobiltelefoner med handsfree och samtalen begränsas till korta tjänstesamtal om det kan ske på ett trafiksäkert sätt.

 • Allvarliga tillbud och olyckor ska omgående inrapporteras till arbetsgivare.

 • Förare inom företaget lämplighets bedöms genom utdrag ur polis/brotts register samt personlig bedömning.

 • Vår trafiksäkerhetspolicy ska vara ett levande dokument som följs upp regelbundet och den ska vara förstådd bland våra medarbetare, förare och kunder/resenärer.

Ansvar:

VD eller motsvarande är huvudansvarig för företagets trafiksäkerhetsarbete.
Delansvariga är personalen inom företaget

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för KJ-buss ab.


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är KJ-buss ab i Alfta. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på Västra Ösavägen 24 D, 822 40 Alfta, telefon +4627155030 eller e-post info@kjbuss.se

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.
 Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.
 Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.
 Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.
 Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.
 Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.
 Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Lagring av personuppgifter
 
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.
 I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.
 Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.
 Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.
 Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).